Oferta

IDEALNA OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Firma BioDrain to grupa specjalistów, zajmująca się świadczeniem usług badawczo – pomiarowych i projektowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz ciągle się rozwijając w obszarach metodologii, infrastruktury i narzędzi oraz badań naukowych,  pomagamy klientom  sektora przemysłowego, w dopełnieniu wszystkich obowiązkó wynikających z przepisów związanych z ochroną środowiska. Prowadzimy również profesjonalne poradnictwo w zakresie doboru odpowiednich technologii dezodoryzacji czyli usuwania zapachów. Oferujemy najwyższej jakości usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Akredytowane pobory i pomiary substancji złowonnych

Coraz większą uwagę poświęca się na kwestie jakości powietrza, ponieważ ma ona bezpośredni wypływ na dyskomfort oraz wystąpienie zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dlatego ważne są pomiary odorów (z łac. odor – węch), z których można wnioskować jak istotne może być to zagrożenie. Z pomocą w pomiarach przychodzi metoda olfaktometrii dynamicznej.

Jako wyłączny przedstawiciel firmy Odour s.r.o. w Polsce, zajmujemy się wykonywaniem akredytowanych poborów i pomiarów odorów zgodnie z akredytacją nr 481/2015 firmy Odour s.r.o. Obejmują one następujące procesy:

 • inwentaryzację źródeł emisji substancji złowonnych, czyli opracowanie danych na temat emisji szkodliwych substancji,
 • pobór prób powietrza,
 • kompleksowe badanie stężenia odorów,
 • określenie intensywności i jakości hedonicznej zapachu, która jest subiektywnym odczuciem naszych zmysłów,
 • sporządzenie raportu końcowego.

Realizujemy również pomiary emisji towarzyszących im związków, takich jak siarkowodór czy  amoniak. 

Określanie stężenia substancji techniką olfaktometrii dynamicznej

W celu skutecznego  określenia stężenia substancji złowonnych w pobranej próbce, wykorzystujemy technikę rozcieńczeń dynamicznych. W technice wykorzystuje się serię rozcieńczeń aż do osiągnięcia progowej wyczuwalności węchowej(1 ouE/m3). Wyczuwalność progowa to wynik badania, w którym 50% z grupy osób badanych jest w stanie wyczuć zapach. Osoby biorące udział w takich badaniach, jeśli chcemy zapewnić maksimum obiektywizmu, to grupa doświadczonych ekspertów o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej. Każda z tych osób podlega kontroli określonej według normy. 

Podczas naszych oznaczeń stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej posługujemy się zaleceniami normy PN-EN 13725. Dzięki czemu mamy pewność co do poprawności i jakości otrzymanych wyników. Wykonane przez nas pomiary i analiza są akredytowane.

Modelowanie rozprzestrzeniania się odorów

Część pomiarowa jest niezbędna do wskazania wielkości emisji substancji odorowych z terenu zakładu. W celu określenia jak pomierzona emisja wpływa na stan zapachowej jakości powietrza w otoczeniu źródła emisji konieczne jest wykonanie modelowania matematycznego, uwzględniającego roczną statystykę warunków meteorologicznych i lokalizację terenów wrażliwych w otoczeniu zakładu. Wynikiem modelowania są stężenia maksymalne oraz częstość występowania odorów w skali roku.

Pomoc w uzyskaniu pozwoleń

Pomagamy również w gromadzeniu materiałów i uzyskiwaniu wielu pozwoleń i zezwoleń  na korzystanie ze środowiska:

 • pozwoleń zintegrowanych,
 • pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszeń  instalacji emitujących gazy i pyły do powietrza,
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleń  na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwoleń wodno-prawnych.

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości

Firma BioDrain proponuje Państwu  przygotowywanie kart informacyjnychraportów (rocznych do Urzędu Marszałkowskiego, o oddziaływaniu na środowisko)  i prowadzenie różnego rodzaju ewidencji (emisji, poboru wody i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wytwarzanych odpadów, naliczania opłat produktowych i opakowaniowych). Służymy również swoją pomocą przy rejestracji, zakładaniu i prowadzeniu danych o emisjach KOBIZE. Chętnie też zajmiemy się sprawozdawczością PRTR Państwa firmy.

Analizy akustyczne

Zajmujemy się również kompleksową analizą akustyczną, która wykonywana może być dla konkretnej lokalizacji czy też obiektu. Sporządzamy precyzyjne mapy akustyczne oraz raporty środowiskowe, których celem jest wypracowanie działań mających na celu ochronę naszego otoczenia. Realizujemy  pomiary emisji hałasu do środowiska, pomiary klimatu akustycznego czy wreszcie pomiary poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu.

Współpraca z uczelniami

Firma BioDrain współpracując z ośrodkami akademickimi, jakimi są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Lwowska, przyczynia się do rozwoju polskiej innowacyjności. Realizowany przez nas  projekt badawczy „Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem sorpcyjnym do redukcji zanieczyszczeń w gazach odlotowych”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu było opracowanie metod wykorzystania otrzymanych materiałów sorpcyjnych do usuwania substancji szkodliwych (głównie związków organicznych i metali ciężkich) ze ścieków oraz wód gruntowych.